Polityka prywatności


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest: Kancelaria Finansowa Cezary Szczygłowski z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Konrada Wallenroda 13/5

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email cezary@szczyglowski.pl lub na adres siedziby.

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować poprzez email ido@szczyglowski.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a (o ile ma zastosowanie), tj. Pani/Pana zgody;
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  4. wypełnienia przez Administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowywaniem terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie
  5. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora związanego z wpisem do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF
  6. oceny efektywności, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie siecią sprzedaży
  7. zawarcia i wykonania umów agencyjnych oraz rozliczeń prowizyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji umowy
  8. organizowania konkursów sprzedażowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest podejmowanie działań motywujących dla sieci sprzedaży
  9. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej, biura informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, księgowych, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym i podmiotom świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym lub agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, lub na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Kancelarię Finansową, w takim przypadku pełniącą rolę Procesora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług Administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia Pana/Pani reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację.